نظرسنجی

Overall, are you satisfied with your experience at this university, neither satisfied nor dissatisfied with it, or dissatisfied

Extremely satisfied
18% (64 votes)
Moderately satisfied
25% (87 votes)
Slightly satisfied
6% (22 votes)
Neither satisfied nor dissatisfied
16% (58 votes)
Slightly dissatisfied
6% (23 votes)
Moderately dissatisfied
17% (59 votes)
Extremely dissatisfied
12% (41 votes)
تمام آرا: 354

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.