راه اندازی پورتال نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی

تصویر support

پورتال " نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی " راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.

پورتال " نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی " راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.

برای ورود به سایت همایش اینجا کلیک کنید.

There is 1 Comment

تصویر support

Appropriately communicate adaptive imperatives rather than value-added potentialities. Conveniently harness frictionless outsourcing whereas state of the art interfaces. Quickly enable prospective technology rather than open-source technologies.